Svaki korisnik koji uredno plaća račune za javnu uslugu prikupljanja miješnanog komunalnog otpada ima pravo na 1 besplatan odvoz glomaznog otpada u količini od 5m3 na adresi na kojoj je prijavljen. Besplatni odvoz možete naručiti putem sljedećeg linka.

Ili na kontakte:
020/676-601
0954477701
info@k-odrzavanje.hr

Odvoz je potrebno naručiti tjedan dana prije samog odvoza.
Pravne osobe i fizičke osobe koje su već iskoristile pravo na 1 besplatan odvoz godišnje plaćaju odvoz glomaznog otpada prema važećem cjeniku:
Općina Gradac- 880,00 kn+PDV
Grad Ploče- 720,00 kn + PDV

Važno! U Općini Gradac glomazni otpad se NE odvozi u periodu od 15.6.-30.9.

Fizičke osobe s područja Općine Gradac i Grada Ploča u bilo kojem trenutku glomazni otpad mogu besplatno dovesti u reciklažno dvorište u Pločama.

Što se sve smatra glomaznim otpadom?
POPIS VRSTA PREDMETA I TVARI KOJI SE SMATRAJU KRUPNIM (GLOMAZNIM) KOMUNALNIM OTPADOM