ZELENI OTOCI

U Općini Gradac postoji 6 zelenih otoka na kojima se nalaze spremnici za papir, staklo i plastiku i metal, a na pojedinim lokacijama postoji i spremnik za tekstil.

PILOT PROJEKTI – DRVENIK

Na području Općine Gradac, pilot projekt „prikupljanja otpada od vrata do vrata“ provodi se u Drveniku. Svako kućanstvo je dobilo 2 kante- 1 za miješani komunalni otpad i 1 za otpad namijenjen recikliranju.