PRAVNI PROPISI

Zakon o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13, 73/17, 14/19)

Pravilnik o katalogu otpada (NN 90/15)

Pravilnik o načinima i uvjetima odlaganja otpada, kategorijama i uvjetima rada za odlagališta otpada (NN 114/15, 103/18)

Uredba o gospodarenju komunalnim otpadom (NN 50/17)

Pravilnik o gospodarenju otpadom (NN 117/17)

Naputak o glomaznom otpadu (NN 79/15)

STRATEGIJE I PLANOVI

Strategija gospodarenja otpadom Republike Hrvatske (NN 130/05)

Plan gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2017. – 2022. godine (NN 3/17)

Odluka o implementaciji Plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2017.-2022. godine (pdf)

Plan gospodarenja otpadom Grada Ploča za razdoblje 2017.-2022. godine (pdf)

Dinamika zatvaranja odlagališta (doc)

Odluka o redoslijedu i dinamici zatvaranja odlagališta (NN 3/19, 17/19)

Europska strategija za plastiku u kružnom gospodarstvu

POSEBNE KATEGORIJE OTPADA

Pravilnik o gospodarenju otpadnim uljima (NN 124/06, 121/08, 31/09, 156/09, 91/11, 45/12, 86/13)

Pravilnik o gospodarenju medicinskim otpadom (NN 50/15)

Pravilnik o ambalaži i otpadnoj ambalaži (NN 88/1578/16116/17)

Uredba o gospodarenju otpadnom ambalažom (NN 97/15)

Pravilnik o gospodarenju otpadnim tekstilom i otpadnom obućom (NN 99/15)

Pravilnik o baterijama i akumulatorima i otpadnim baterijama i akumulatorima (NN 111/15)

Pravilnik o gospodarenju otpadnim baterijama i akumulatorima (NN 133/0631/09156/0945/1286/13)

Pravilnik o gospodarenju otpadnim vozilima (NN 125/1590/16)

Uredba o gospodarenju otpadnim vozilima (NN 112/15)

Pravilnik o građevnom otpadu i otpadu koji sadrži azbest (NN 69/16)

Pravilnik o gospodarenju otpadnim gumama (NN 113/16)

Pravilnik o gospodarenju muljem iz uređaja za pročišćavanje otpadnih voda kada se mulj koristi u poljoprivredi (NN 38/08)